Periyodik tablo özellikleri pdf

kumarhane kralı


See full list on edunzy. PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ 1/ Periyodik cetvelde sütunlara grup, yatay sırlara da periyot denir. 8 tane A, 8 tane de B olmak üzere 16 grup vardır. 2/ Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. 3/ Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan. Periyodik sistem içerisindeki elementlerin asidik ve bazik ka­ rakterleri bu elementlerin oksitlerinin incelenmesi so­ nucu belirlenir. Örneğin OX2formülündeki oksitler çö­ zünürken, X – O – H yapısı içeren çözeltiler oluşur. X – O – H yapısındaki a ve b bağlarının türü, oksit bileşiğinin asidik ya da bazik olmasını belirleyen ana faktördür. Eğer X elementi, elektronegatifliği düşük bir metal ise, a bağındaki elektronlar, elektronegatifliği yüksek olan oksijen atomuna aittir. Sonuçta X — O – H yapısı X ve - OH ( hidroksit) şek­ linde ayrışarak, çözelti ortamına X+ ve OH– iyonları­ nı verir. Buna göre, burada çözünen oksit bileşiğinin ( K2O gibi) bazik karakterli olduğu anlaşılır. K2O + H2O → 2KOH( suda) 2KOH → 2K+ + 2OH– Bu tür oksitler asit çözeltileriyle tepkime verirler. K2O + 2HCI → 2KCI+ H2O Eğer X elementi, elektronegatifliği oksijeninki kadar fazla ise, X elementi a bağındaki elektronları oksijenle ortaklaşa kullanır. Böylelikle, oksijen etrafındaki elekt­ ron yoğunluğu azalır ve oksij. See full list on edunzy.

 • Birey yayınları 9 sınıf biyoloji soru bankası pdf

 • Mlpa pdf

 • The simple art of murdering pdf

 • 123 magic book pdf free download

 • Dirilt kalbini pdf


 • Video:Periyodik özellikleri tablo

  Periyodik özellikleri tablo


  Bu şekildeki düzenlemede benzer kimyasal özellikte olanlar aynı düşey sütunda bulunur. Modern Periyodik Sistem Periyodik sistemdeki yatay satırlara periyot, düşey sütunlara grup adı verilir. Periyodik sistemde 7 periyot, 18 grup bulunur ( Tablo 2. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için o atoma verilmesi gereken minimum enerjiye iyon­ laşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisinin büyüklüğü atomdaki elektronların ne kadar sıkı tutulduğunun da bir ölçüsüdür. İyonlaşma enerjisi büyük olan atomlar­ dan elektron koparmak daha zordur. Çok elektronlu bir atomda, atomun temel halinden ilk elektronu uzak­ laştırmak için gerekli olan enerjinin miktarına birinci iyonlaşma enerjisi ( E1) denir. E1 + X( g) → X+ ( g) + e– Bu eşitlikteki X herhangi bir elementin atomunu, e– ise bir elektronu göstermektedir. İkinci bir elektron kopar­ mak için gerekli enerjiye ikinci iyonlaşma enerjisi ( E2) denir. İkinci iyonlaşma enerjisi ( E2) ve üçüncü iyonlaş­ ma enerjisi ( E3) aşağıdaki eşitlikle verilmiştir. E2 + X+ ( g) → X+ 2( g) + e– E3 + X+ 2( g) → X+ 3( g) + e– Bir atomdan bir elektron uzaklaştığı zaman, kalan elektronlar arasında itme kuvveti azalır.

  Çekirdek yükü sabit kaldığından, pozitif yüklü iyondan başka bir elektronu uzaklaştırmak için daha fa. İyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi, bir elementin me­ tal ya da ametal olduğuna karar vermek için kullanı­ lan iki ayrı kriterdir. Elektronegatiflik ise ilk defa 1934 yılında Amerikalı fizikçi R. S Mullikentarafından iyon­ laşma enerjisi ve elektron ilgisini birlikte ifade edebi­ lecek, tek bir kriter alması için önerilen yeni bir tanım ve kavramdır. Bu kavrama daha çok atomların kendi aralarında oluşturdukları bağ türünü açıklayabilmek için ihtiyaç duyulmuştur. Elektronegatiflik bir molekülde aralarında bağ bulu­ nan her bir atomun bağ elektronlarını göreceli olarak çekme kabiliyetidir. Elektronegatiflik, atomun çekirdek yükü ve çekirdeğin bağ elektronlarına uzaklığına bağ­ lıdır. Elektronegatiflik göreceli bir kavram olup, birimi yok­ tur. Günümüzde kullanılan en yaygın elektronegatiflik ölçeği, Linus Paulingtarafından bağ enerjisi değerle­ rine dayanarak ortaya konmuştur. Bu ölçeğe göre en aktif metal, fransiyum 0, 7 ve en ak­ tif ametal, flor 4, 0 elektronegatiflik değerine sahiptir.

  Periyodik tablodaki B grubu elementleri ve iç geçiş elementleri ( aktinitler ve laktanitler) 1 A, 2A ve 3A gru­ bu elementleri ( H ve B hariç) metaldir. 4A, 5A, 6A ve 7A grupları bu gruplardaki bor ( B), silisyum ( Si), ger­ manyum ( Ge), arsenik ( As), antimon ( Sb), tellur ( Te), polonyum ( Po) ve astatin ( At) yarı metal ve kalay ( Sn), kurşun ( Pb), bizmut ( Bi) ise metal özelliği gösterirler. Bu metallerle ametaller arasında zig – zag şekli oluş­ turacak şekilde dizilmiş bu elementlere yarı metaller adı verilir. Bir elementin kimyasal tepkimeye girme eğilimine ak­ tiflikdenir. Metaller için aktiflik, kimyasal reaksiyonlarda elektron verebilme yeteneği, yani pozitif yüklü olma eğilimidir. Bir metal, değerlik elektronunu ne kadar kolay verebi­ liyorsa, başka bir deyişle iyonlaşma enerjisi ne kadar düşük ise o kadar aktiftir. Periyodik tabloda sağdan sola ve yukarıdan aşağıya metalik aktiflik ( metalik özellik) artar. Ametaller için aktiflik, elektron alabilme kabiliyeti, yani negatif yüklü olma eği. Oct 17, · Renkli Yazdırılabilir Periyodik Tablo. Sürümü Bu ücretsiz periyodik tablo duvar kağıdının arka planı beyazdır.

  Öğe adlarını, sembolleri, atom numaralarını, atom ağırlıklarını, öğe gruplarını ve dönemleri içerir. Todd Helmenstine. Burada renkli periyodik tablonun pdf dosyası var, böylece kaydedip. ve Periyodik Tablo Mendeleyev’ in tablosu elementlerin periyodik doğasını göstermesine rağ- men, cevabı bilim insanları tarafından 20. yüzyılda bulunacak “ elementlerin bu özellikleri neden periyodik olarak tek- rarlanır? ” sorusu vardı. 1911 yılında Ernest Rutherford nük- leer yükün belirlenmesine yol açan ağır. Nov 04, · GAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE GAZ YASALARI; 2. İDEAL GAZ DENKLEMİ. Periyodik Sistem PDF. 4 Kasım 4 Kasım Yazarı: Deniz Kel. Periyodik Sistem PDF Ders Notu. Gaz halinde nötr bir atomun dışarıdan bir elektron ya­ kalayarak ( - 1) yüklü bir anyon oluştururken meydana gelen enerji değişimine elektron ilgisidenir. Bu sebeple elektron ilgisi atomun elektron almaya yatkınlığının bir ölçüsüdür.

  X( g) + e– → X– ( g) + Enerji Burada X harfi bir ametali göstermektedir. Elektron ilgisi de iyonlaşma enerjisi gibi atom yarıçapı ile ters orantılı olarak değişmektedir. Yarıçapı küçük atomla­ rın en dış enerji seviyesindeki elektronların enerjisi, yarıçapı, daha büyük olanlara göre daha küçüktür. Bu sebeple yarıçapı küçük olan atomlar bir elektron yakalandıklarında yarıçapı daha büyük olanlara göre daha fazla enerji yayarlar.

  ]